Om LUKS


LUKS (Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter) er en organisasjon som ble opprettet høsten 1995. LUKS bistår bl.a. sine medlemmer i deres systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), samt praktisk tilrettelegging av IK-mat ved vareleveranser.LUKS medvirker til:

 • reduksjon av belastningslidelser, yrkessykdom og ulykker hos distribusjonsansatte
 • økt effektivitet og ressursutnyttelse innen distribusjon

LUKS skal bl.a.:

 • Bidra med ekspertise for å optimalisere eksisterende vanskelige hente- og leveringsforhold.
 • Via sitt nettverk tale varetransportørenes sak vis-à-vis dem som setter rammebetingelsene for varetransport.
 • Informere medlemmene om kommende endringer i myndighetskrav bl.a. på bakgrunn av Norges relasjon til EFTA, EU, EØS, CEN og ISO.
 • Være en ressurs ved bedriftenes systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innen transport av varer.
 • Stimulere til forbedringer i bedriftenes miljøregnskap.

Informasjonsskriv om LUKS kan lastes ned her.

Priser og betingelser for våre tjenester finner du her.


SATSINGSOMRÅDER

LUKS har fire satsingsområder:

 • Samarbeid for å sikre gode og effektive varemottak.
 • Trekke relevante samarbeidspartnere aktivt inn i problemløsninger innen varetransport.
 • Kunnskap om rammebetingelsene fra myndighetene.
 • Praktiske løsninger og tekniske hjelpemidler.

Leveringsavtaler: Samarbeid for å sikre gode og effektive varemottak.

LUKS-bedriftene legger til grunn at helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelsene og IK-MAT er i orden ved varemottaket før levering finner sted. Medlemsbedriftene har tilgang til metodikk som ivaretar dette. LUKS bidrar med ekspertise for å utvikle denne metodikken.
LUKS-bedriftene samordner innsatsen for å bedre arbeidsmiljøet for varetransportørene. Samarbeidet inkluderer ikke forretningsmessige forhold som pris og lignende.

Samarbeidspartnere

LUKS knytter kontakt mellom medlemsbedriftene, offentlige etater og private organisasjoner. Gjennom sitt nettverk taler LUKS leverandørenes sak vis-à-vis dem som setter betingelsene for vareleveranser. Blant disse er politi, parkeringsmyndigheter, veivesenet, arbeidstilsynet, næringsmiddeltilsynet, plan- og bygningsetaten, byggherrer, eiendomsselskaper, arkitekter, handelsstandsforeninger, statens forurensningstilsyn og Trygg Trafikk.

Kunnskap om rammebetingelsene

LUKS informerer medlemmene om kommende endringer i myndighetskrav blant annet på bakgrunn av Norges relasjon til EFTA, EØS, EU, CEN og ISO. Informasjonen er ment som et hjelpemiddel både i daglig drift og strategisk planlegging.

LUKS prioriterer å spre kunnskap om eksisterende og kommende regler innen temaene:

 • Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) for varetransport.
 • IK-MAT.
 • Veitransport og trafikktelematikk.
 • Veitransport og kvalitetsstyring.
 • Veitransport og miljøpåvirkning.

Med bakgrunn i forsøk foretatt i samarbeid med SINTEF, samt eksisterende myndighetskrav, har LUKS utarbeidet flere veiledninger til hjelp ved utforming av eksisterende eller nye varemottak og lager.

Praktiske løsninger

LUKS søker etter bedre løsninger for varedistribusjon både med henblikk på organisatoriske forhold og tekniske hjelpemidler.